Menu

Phở nạm gân đặc biệt 75,000

Gấp 2 lần nạm gân so với tô lớn Quét mã để đặt món trên app Shopee Hoặc đặt theo…

Phở tái nạm đặc biệt 75,000

Gấp 2 lần tái nạm so với tô lớn Quét mã để đặt món trên app Shopee Hoặc đặt theo…

Phở tái gân đặc biệt 75,000

Gấp 2 lần tái gân so với tô lớn Quét mã để đặt món trên app Shopee Hoặc đặt theo…

Phở tái viên đặc biệt 75,000

Gấp 2 lần tái viên so với tô lớn Quét mã để đặt món trên app Shopee Hoặc đặt theo…

Phở nạm viên đặc biệt 75,000

Gấp 2 lần nạm viên so với tô lớn Quét mã để đặt món trên app Shopee Hoặc đặt theo…

Phở viên gân đặc biệt 75,000

Gấp 2 lần viên gân so với tô lớn Quét mã để đặt món trên app Shopee Hoặc đặt theo…

Thập cẩm nước đặc biệt 75,000

Gấp 2 lần thịt so với tô lớn Quét mã để đặt món trên app Shopee Hoặc đặt theo link:…

Phở sụn đặc biệt 75,000

Gấp 2 lần sụn so với tô lớn Quét mã để đặt món trên app Shopee Hoặc đặt theo link:…

Phở bò viên đặc biệt 75,000

Gấp 2 lần bò viên so với tô lớn Quét mã để đặt món trên app Shopee Hoặc đặt theo…

Phở thập cẩm đặc biệt 75,000

Gấp 2 lần thịt so với tô lớn Quét mã để đặt món trên app Shopee Hoặc đặt theo link:…

Phở gân đặc biệt 75,000

Quét mã để đặt món trên app Shopee Hoặc đặt theo link: Shopee Food Grab Food

Phở nạm đặc biệt 75,000

Quét mã để đặt món trên app Shopee Hoặc đặt theo link: Shopee Food Grab Food

Phở tái đặc biệt 75,000

Quét mã để đặt món trên app Shopee Hoặc đặt theo link: Shopee Food Grab Food

Phở tái tô lớn 55,000

Quét mã để đặt món trên app Shopee Hoặc đặt theo link: Shopee Food Grab Food

Phở nạm tô lớn 55,000

Quét mã để đặt món trên app Shopee Hoặc đặt theo link: Shopee Food Grab Food

Phở gân tô lớn 55,000

Gấp 2 lần gân so với tô nhỏ Quét mã để đặt món trên app Shopee Hoặc đặt theo link:…

Phở thập cẩm tô lớn 55,000

Gấp 2 lần thịt so với tô nhỏ Quét mã để đặt món trên app Shopee Hoặc đặt theo link:…

Phở bò viên tô lớn 55,000

Gấp 2 lần bò viên so với tô nhỏ Quét mã để đặt món trên app Shopee Hoặc đặt theo…

Phở sụn tô lớn 55,000

Gấp 2 lần sụn so với tô nhỏ Quét mã để đặt món trên app Shopee Hoặc đặt theo link:…

Phở viên gân tô lớn 55,000

Gấp 2 lần viên gân so với tô nhỏ Quét mã để đặt món trên app Shopee Hoặc đặt theo…

Phở nạm viên tô lớn 55,000

Gấp 2 lần nạm viên so với tô nhỏ Quét mã để đặt món trên app Shopee Hoặc đặt theo…

Phở tái viên tô lớn 55,000

Gấp 2 lần tái viên so với tô nhỏ Quét mã để đặt món trên app Shopee Hoặc đặt theo…

Phở tái gân tô lớn 55,000

Gấp 2 lần tái gân so với tô nhỏ Quét mã để đặt món trên app Shopee Hoặc link: https://shopeefood.vn/ho-chi-minh/pho-ut-tran-pham-viet-chanh

Phở tái nạm tô lớn 55,000

Quét mã để đặt món trên app Shopee Hoặc đặt theo link: Shopee Food Grab Food

Phở nạm gân tô lớn 55,000

Gấp 2 lần nạm gân so với tô nhỏ Quét mã để đặt món trên app Shopee Hoặc đặt theo…

Phở tái sụn tô nhỏ 45,000

Quét mã để đặt món trên app Shopee Hoặc đặt theo link: Shopee Food Grab Food

Phở nạm gân tô nhỏ 45,000

Quét mã để đặt món trên app Shopee Hoặc đặt theo link: Shopee Food Grab Food

Phở tái nạm tô nhỏ 45,000

Quét mã để đặt món trên app Shopee Hoặc đặt theo link: Shopee Food Grab Food

Phở tái gân tô nhỏ 45,000

Quét mã để đặt món trên app Shopee Hoặc đặt theo link: Shopee Food Grab Food

Phở tái viên tô nhỏ 45,000

Quét mã để đặt món trên app Shopee Hoặc đặt theo link: Shopee Food Grab Food

Phở nạm viên tô nhỏ 45,000

Quét mã để đặt món trên app Shopee Hoặc đặt theo link: Shopee Food Grab Food

Phở viên gân tô nhỏ 45,000

Quét mã để đặt món trên app Shopee Hoặc đặt theo link: Shopee Food Grab Food

Phở sụn tô nhỏ 45,000

Quét mã để đặt món trên app Shopee Hoặc đặt theo link: Shopee Food Grab Food

Phở bò viên tô nhỏ 45,000

Quét mã để đặt món trên app Shopee Hoặc đặt theo link: Shopee Food Grab Food

Phở gân tô nhỏ 45,000

Quét mã để đặt món trên app Shopee Hoặc đặt theo link: Shopee Food Grab Food

Phở nạm tô nhỏ 45,000

Quét mã để đặt món trên app Shopee Hoặc đặt theo link: Shopee Food Grab Food

Phở tái tô nhỏ 45,000

Quét mã để đặt món trên app Shopee Hoặc đặt theo link: Shopee Food Grab Food